ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за прозрачност при обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Администрацията на президента на Република България прилага принципа за прозрачност на обработването на лични данни по отношение на субектите на данни. На сайта на Администрацията на президента е достъпна информация „Защита на личните данни“, поместена в секция „Администрация“ и с която може да се запознаете, ако последвате този линк: https://www.president.bg/cat215/Zashtita_na_lichnite_danni/

Отчитайки важността и основополагащия характер на прозрачността на обработването и правото на информираност на субектите на данни, Ви предоставяме информация за обстоятелствата по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) конкретно за целите на инициативата „Спортувай с президента“. Моля преди да споделите каквато и да е информация за Вас, да се запознаете с обстоятелствата относно обработването на личните Ви данни.

В случай, че не сте навършили 18 години, моля имайте предвид следните съвети: „Твоите лични данни и интернет – съвети за деца“, интернет страница на Комисията за защита на личните данни, https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=425

В случай, че сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да не давате лична информация, да не изпращате снимки и видеоклипове преди да сте обсъдили това със своите родители. В случай, че не сте навършили 14 години, обработването на личните Ви данни за целите на инициативата е възможно само след съгласие на Вашите родители. За целта те имат възможност да попълнят и изпратят писмената форма за съгласие или да последват механизма за изразяване на съгласие в платформата. В образеца и в платформата ще намерите допълнителна информация, която да изясни значението на конкретните стъпки.

Ако сте навършили 14 години, но не сте навършили 18 години, имате възможност да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни, но за спазване на чл. 11а от Закона за закрила на детето за публикуването на информацията е необходимо съгласие да изрази и ваш родител/попечител.

Важно! Не споделяйте данни, които разкриват пароли, адрес, телефонен номер и въобще всякакви други данни, които нямат отношение към целите на инициативата. Преди да изпратите Ваши снимки и/или видеоклипове, помислете добре дали искате, дали Вашите родители са съгласни и дали е добре тази информация да стане достъпна за неограничен кръг от хора.

1. Данни за контакт с Администрацията на президента на Република България

  • гр. София 1123, „Дондуков“ 2, Дирекция „Канцелария“ - адрес, на който можете да изпратите Вашите искания за упражняване на права.
  • На същия адрес в дните от понеделник до четвъртък, в интервалите от 10.00-12.00 и 14.30-17.00 часа, може лично да подадете Вашите искания за упражняване на права.
  • Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по факс (02) 9804484 /централа/ или с електронна поща на адрес priemna@president.bg

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Г-жа Невин Фети – съветник по правни въпроси на президента на Републиката, тел.: 9239 395, електронна поща n.feti@president.bg

3. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват за инициативата „Спортувай с президента“

Както всички други инициативи на президента, инициативата „Спортувай с президента“ е насочена към обществено значими цели за развитие на българското общество и държава и по-конкретно фокусирането към спорта, практикуван от деца и млади хора. Чрез личен пример и колективни усилия на институции, родители, преподаватели и треньори, се цели да се повиши физическата активност и да се подобри здравният статус на децата и младите хора в името на по-доброто физическо и психическо развитие на българските деца.

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването - чл. 6, пар. 1, б. „а“ и чл. 9, пар. 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Обработваните данни са сведени до минимум с оглед целите на инициативата – данни, свързани с физическа идентичност на участниците, респ. на техните родители/настойници, ако се обработват данни за дете, данни за спортни постижения на участниците, снимки и клипове, изпратени от участниците. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

4. Категории получатели на лични данни извън Администрацията на президента на Република България

Администрацията на президента разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат например държавни органи в съответствие с техните правомощия, доставчици на пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Имайте предвид, че ако желаете изпратени от Вас снимки и видеоклипове да бъдат публикувани в уеб платформата, те стават достъпни на неограничен кръг от получатели. Затова преди да предприемете съответните действия, се информирайте относно всички обстоятелства, представени в настоящия и свързаните с него справочни материали.

Администрацията на президента не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

5. Срок за съхранение на данните

Администрацията на президента прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Срокът за съхранение на данните по инициативата е 5 години.

6. Права на физическите лица

Наред с правото на информираност, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

  • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
  • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето заявление (ако се подава по електронен път, са приложими условията по закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация), да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Ще предприемем всички необходими действия, за да разгледаме и да се произнесем по Вашите заявления.

7. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда. Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

8. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

В Администрацията на президента не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Администрацията на президента не предава личните данни по инициативата в трети държави или международни организации. Ако възникне впоследствие такава необходимост, има правно основание и е налице подходяща гаранция за предаването на данните, ще Ви информираме своевременно за всички посочени обстоятелства преди предаването.

10. Значение на предоставените личните данни

Предоставените от Вас лични данни за целите на инициативата „Спортувай с президента“ се обработват въз основа на Вашето съгласие, когато доброволно преценявате да участвате в нея. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива, предвид отпадане на възможността за по-нататъшно обработване на личните Ви данни, но не засяга законосъобразността на обработването преди оттегляне на съгласието.

11. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Администрацията на президента лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи. Такъв е случаят например при обработване на лични данни на деца, когато съгласието за обработването им следва да бъде дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данни (чл. 25в от Закона за защита на личните данни).

12. Използване на "бисквитки" (cookies)

Използваните на интернет страницата „бисквитки“ (cookies) на Google Analytics събират статистически данни в анонимен вид с цел извършване на анализ, без да идентифицират лично отделните посетители. За бисквитките, които генерира Google Analytics, може да се информирате тук.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол. Съветваме Ви преди да споделяте информация за Вас, да се запознаете с информацията относно обработването на личните данни на тези сайтове.

13. Лог файлове

Сайтът на инициативата, както и сайтът Администрацията на президента събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP, ползван браузър (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога е посетен уеб сайтът, посетените страници. Използването на IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им е само в необходимите случаи за изпълнение на закона.

УЧАСТВАЙ И ТИ!

Всеки може да се присъедини към инициативата като се регистрира и изпрати видео или друга информация за това как и къде спортува, тренира и се забавлява с приятели на открито, в залата, на стадиона или на пистата!

СТАНИ ПОСЛАНИК!

Инициативата „Спортувай с Президента“ има също така за цел да събира, обединява и насърчава младите хора да спортуват, да прекарват повече време заедно, да бъдат единни, да се научат на уважение и ценности.

ПОДКРЕПЕТЕ ИНИЦИАТИВИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИЕМАМ